• 100 foot flash range

  • Xenon strobe, commonly referred to as white fl